Maandelijks komen de directie en een team van leerkrachten samen om het dagelijks beleid te bespreken en bij te sturen, de knelpunten te analyseren, nieuwe suggesties te doen. Er wordt samen gezocht om het opvoedingsproject in het schoolwerkplan te realiseren.
Zij zoekt oplossingen die het evenwicht dienen te bewaren tussen praktische dingen, het pedagogisch project en de toebedeelde middelen. Zij kan voor het uitvoeren en organiseren van taken een beroep doen op collega’s in de verschillende werkgroepen.
De pedagogische raad is een denktank waarin langetermijnvisies worden ontwikkeld i.f.v. het schoolbeleid.

Vanuit de pedagogische raad worden afspraken gemaakt, die telkens besproken worden tijdens de personeelsvergaderingen.

De Pedagogische Raad wordt vertegenwoordigd door alle leerkrachten van onze basisschool.
Het onderwijzend personeel werkt in twee groepen en is vertegenwoordigd door één leerkracht per kleuterklas en
per leerjaar.
Iedere groep neemt één keer om de twee maanden deel aan de pedagogische raad.