Concrete werking in onze lagere school

Onze lagere school, die bestaat uit 6 leerjaren, is tot op heden gehuisvest in paviljoenen verspreid over onze campus.
De grootste zorg van ons onderwijsteam is onze kinderen begeleiden, stimuleren, opvolgen en vormen in functie van hun eigen mogelijkheden en vaardigheden.

Doelstellingen

 • Het leggen van een stevige basis voor de talen (Nederlands, Frans) en rekenen.
 • Het aanleren van een goede studiegewoonten: leren leren.
 • Het ontdekken, verkennen en interpreteren van het eigen milieu, ons land, de wereld, de actualiteit, de geschiedenis, …
 • Een veelzijdige vorming en opvoeding bieden met aandacht voor blijvende maatschappelijke waarden.
 • Een vorming nastreven voor de totale ontplooiing van de persoonlijkheid.
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Een goede en kwalitatief sterke voorbereiding op verdere studies.

Middelen

 • Voor de 3e graad: werken met vakleerkrachten voor wiskunde, Frans, hoekenwerk, wereldoriëntatie en muzische vorming.
 • Alle klasleerkrachten ondersteunen naast hun lesopdracht nog één extra uur in een andere klas.
 • Een zorgcoördinator om leerlingen met leerproblemen op te vangen en erop toe te zien dat alle leerlingen gericht worden voorbereid op het secundair onderwijs.
 • Een bijzondere leermeester Lichamelijke Opvoeding.
 • Pedagogisch-didactisch doordacht ingerichte klassen: uitgewerkte hoeken i.k.v. gedifferentieerd werken, uitgewerkt ICT-materiaal en educatieve software (Bingel – Scoodle), smartboards, Ipads, Chromebooks,…
 • Specifiek vakdidactisch materiaal voor o.a. wiskunde, taalonderricht, initiatie – en expressievakken, Frans, taalinitiatie, …
 • Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken.
 • Uitleenhuisje.
 • Huiswerkklas op maandag en huiswerkklassen met zorg op maandag, dinsdag en donderdag.
 • Smartschool: communicatie en opvolging evaluatie.
 • Co-teaching en teamteaching in grotere klasgroepen.
 • Ouder- en kindcontacten.
 • Een actieve leerlingenraad.
 • Aanleren van vakoverschrijdende vaardigheiden (sociale vaardigheden, ICT-vaardigheden en leren leren)
 • Taalinitiatie Engels voor het 6e leerjaar
 • Buitenklas