ONLINE INSCHRIJVEN (24/24)

Elke schooldag kan u uw kind online inschrijven via onderstaande link. Na ontvangst van de inschrijving, ontvangt u een bevestiging van het secretariaat of wordt u indien nodig gecontacteerd. na telefonische afspraak op het nummer 052/42.35.04.

ONLINE INSCHRIJVEN

 

NA DE SCHOOLUREN

Via telefonische afspraak of via mail


Tel. 052 42 35 04
E-mail: directeur@tenberge.be

 

Inschrijvingsperiode


Ten vroegste 1 september van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar dat het kind 2,5 jaar wordt.

 • Voorrang broer en zus: de eerste twee schooldagen van september
 • Algemene inschrijvingsperiode: vanaf de derde schooldag van september

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.

Bij het inschrijven van een leerling moet een officieel document voorgelegd worden. Dit document moet de identiteit van het kind bevestigen en de verwantschap aantonen:een samenwoningsbewijs of een trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsbewijs van het kind, een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister of een reispas, kunnen aan deze eis voldoen.

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts eenmaal ingeschreven volgens chronologie.

Een kleuter die nog geen 2 jaar 6 maanden is kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarden (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister en kunnen de ouders de verklaring van enige inschrijving invullen en handtekenen. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de school.

Voor de minderjarige is er de leerplicht gedurende de periode van dertien jaren die aanvangt op 1 september van het kalenderjaar waarin het kind vijf jaar wordt.

 

Instapdata

Kleuters vanaf 2 jaar 6 maanden tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op de school aanwezig zijn op de volgende instapdata

Schooljaar 2021-2022

 • 1 september 2021 (de eerste schooldag na de zomervakantie)
 • 8 november 2021 (de eerste schooldag na de herfstvakantie)
 • 10 januari 2022 (de eerste schooldag na de kerstvakantie)
 • 1 februari 2022 (de eerste schooldag van februari)
 • 7 maart 2022 (de eerste schooldag na de krokusvakantie)
 • 19 april 2022 (de eerste schooldag na de paasvakantie)
 • 30 mei 2022 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag)

Om te weten te komen, wanneer uw kind naar onze school kan komen, kan u de link hieronder gebruiken.
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/instapdatum/

 

Weigeren van leerlingen

Het schoolbestuur weigert de inschrijving van de leerlinge die het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd uitgesloten in de school.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit melden aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Indien de ouders, bij inschrijving, nalaten om mee te delen dat hun kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en er de eerste weken na de inschrijving een vermoeden is van specifieke noden, zal de school haar draagkracht alsnog onderzoeken. Bij haar onderzoek naar de draagkracht houdt de school, in overleg met de ouders en het CLB, rekening met:

 • De verwachtingen van de ouders ten aanzien van het kind en ten aanzien van de school;
 • De concrete ondersteuningsnoden van de leerlingen op het vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie en mobiliteit;
 • Een inschatting van het regulier aanwezig draagvlak van de school inzake zorg;
 • De beschikbare ondersteunende maatregelen binnen en buiten het onderwijs;
 • Het intensief betrekken van de ouders bij de verschillende fasen van het overleg- en beslissingsproces.

Wanneer de bindende voorwaarden niet vervuld zijn om het kind de nodige specifieke ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging zal de school het kind weigeren. De beslissing tot weigering wordt binnen 4 kalenderdagen bij aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs aan de ouders van de leerling bezorgd.

Ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur. Ouders kunnen alsnog een klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten (deze gegevens vindt u op het weigeringsdocument).

 

Schoolverandering
Het is wettelijk toegelaten om in de loop van het schooljaar uw kind van school te laten veranderen.
We denken dat veranderen van school in de loop van het schooljaar voor een kind zelden een goede keuze is.
Een goed gesprek met de leerkracht en/of de directeur kan vaak heel wat ophelderen.