Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanning en conflicten vermijden en inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen.

Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk kunnen bereiken engageren we ons om een grote diversiteit aan te bieden. Het huiswerk beperkt zich niet tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werken bevorderen komen aan bod.

Niet alle kinderen zijn gelijk. Met hun individuele verschillen willen we rekening houden en dit kan slechts door in sommige gevallen het huiswerk te differentiëren. Dit wil niet zeggen dat alle taken moeten gedifferentieerd worden, maar soms zal een bepaald kind meer gebaat zijn bij een remediërende huistaak, op voorwaarde dat ze dan ook echt remediërend is en niet als een extra belasting wordt opgelegd.

De verwachtingen naar de ouders toe worden eenvoudig en duidelijk verwoord en toegelicht tijdens de jaarlijkse infoavond begin schooljaar. Het schoolteam engageert zich hier om een eenduidigheid te brengen.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit, maar de kwaliteit die voorop moet worden gesteld. Het leerproces is belangrijker dan wat er wordt geleerd. Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel.

Op bepaalde dagen zijn de leerlingen huiswerkvrij: kermis, eerste communie, H. Vormsel, Lentefeest, …
Tijdens de vakantieperiodes kunnen – indien nodig – extra remediëringstaken of leestaakjes gemaakt worden, dit in overleg met de ouders.

Doelstellingen

 • persoonlijk verwerken en inoefenen van de geziene leerstof;
 • huiswerk als gewoontevorming om een zekere werkhouding te leren;
 • Ouders laten zien wat kinderen in de klas leren;
 • zelfstandig leren werken, leren leren;
 • voorbereiding op het secundair onderwijs.


Verwachting naar ouders

 • Goede omstandigheden waarin het huiswerk kan worden gemaakt;
 • een positieve ingesteldheid ten aanzien van huiswerk;
 • het kind aansporen om ermee te beginnen;
 • elke dag samen met het kind de opdrachten in de schoolagenda overlopen, in het 5de en 6de leerjaar is dit minder noodzakelijk, alhoewel het bij leerlingen met leermoeilijkheden nog erg nuttig kan zijn;
 • al eens meeluisteren als het kind hardop leest;
 • controleren of het huiswerk gemaakt is, in het 5de en 6de leerjaar moet dit meer tot de verantwoordelijkheid van de leerling behoren;
  De leerling draagt zelf de consequenties ervan in geval van problemen dit zo vlug mogelijk signaleren aan de leerkracht.
 • het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken;
 • het kind al eens de les overhoren;
 • reacties noteren bij het huiswerk;
 • een stukje verantwoordelijkheid aan het kind laten, lukt het niet dan ingrijpen.
  Het gaat hier om de werkhouding, niet om het inhoudelijke aspect van het huiswerk.
 • Kritisch beoordelen wat het kind aankan, qua tempo;
  Indien het kind binnen de afgesproken tijd zijn huiswerk niet kan afwerken, mag het stoppen. Dit wordt samen met de ouders besproken.
 • materiaal helpen zoeken.

Hoeveel keer in de week is er huiswerk?

Voor L1, L2, L3 en L4 gebeurt dit 4 x/ week: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
In L3 en L4 kan ook leren plannen: het huiswerk van maandag tegen woensdag klaar hebben, dat van dinsdag tegen vrijdag en dat van donderdag tegen maandag.

Voor L5 en L6 gebeurt dit dagelijks.

Per dag maximum één les, waarbij leermethodes vanuit de klas worden meegegeven (een studiebegeleiding). Voor L5 en L6 kunnen dat 2 lessen zijn.

Afhankelijk van de lessen kunnen zij ook per twee of per drie geleerd worden. Zo kan een kind ook buiten de school komen tot zinvolle samenwerking.

Hoelang werkt een gemiddelde leerling aan het huiswerk?

Het is moeilijk om een juiste tijdsduur te bepalen, juist omdat de individuele verschillen zo groot kunnen zijn. Toch trachten wij zoveel mogelijk de tijdsduur te beperken tot onderstaande tabel.

MAXIMUM HUISWERK
  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
L1 15’ + lezen
1 taak
15’ + lezen
1 taak
  15’+ lezen
1 taak
15´ + lezen
1 taak
L2 20’ + lezen
1 taak+ 1 les
20’ + lezen
1 taak+ 1 les
  20’+ lezen
1 taak+ 1 les
20´ + lezen
1 taak+ 1 les
L3 30’ + lezen
1 of 2 taken+ 1 les
30’ + lezen
1 of 2 taken+ 1 les
  30’+ lezen
1 of 2 taken+ 1 les
30´ + lezen
1 of 2 taken+ 1 les
L4 40’ + lezen
1 of 2 taken+ 1 of 2 lessen
40’ + lezen
1 of 2 taken+ 1 of 2 lessen
  40’+ lezen
1 of 2 taken+ 1 of 2 lessen
40´ + lezen
1 of 2 taken+ 1 of 2 lessen
L5 50’
2 taken +2 lessen
50’
2 taken +2 lessen
50’
2 taken +2 lessen
50’
2 taken +2 lessen
50’
2 taken +2 lessen
L6 60’
2 taken +2 lessen
60’
2 taken +2 lessen
60’
2 taken +2 lessen
60’
2 taken +2 lessen
60’
2 taken +2 lessen

Het lezen is vrij, maar als richtlijn stellen we toch 10 minuten per dag. Lezen moet een gewoontevorming worden.

Wat doen we als een huiswerk niet werd gemaakt?

 • De reden wordt door mama of papa in de schoolagenda genoteerd.
  De taak mag de volgende dag worden ingediend.
 • Taken die niet worden gemaakt, de leerling krijgt een extra zinvol taakje.
 • Bij een derde opeenvolgende keer worden de ouders uitgenodigd voor een remediërend gesprek, dit wordt door de leerkracht in de schoolagenda van het kind genoteerd.

HUISWERKBEGELEIDING

Voor heel wat kinderen vormt huiswerk geen probleem. Ze komen thuis en maken taken en leren hun lessen. Bij andere kinderen verloopt het niet zo vlot: ze hebben een minder goede werkhouding of weten niet precies hoe ze een taak of les moeten aanpakken.

Huiswerkbegeleiding kan nodig zijn voor zeer uiteenlopende redenen:

 • het ene kind heeft het moeilijk met plannen, leren en huistaken aanpakken
 • een ander kind is thuis te snel afgeleid door muziek, een kleine broer of zus of andere elementen
 • een kind kan nood hebben aan de mogelijkheid om vragen te stellen op het moment dat hij/zij bezig is aan het huiswerk
 • een ander kind vindt het prettig huiswerk te maken onder begeleiding van leerkrachten wanneer de ouders nog uit werken zijn.

Kinderen die nood hebben aan huiswerkbegeleiding, worden in overleg met de ouders, uitgenodigd voor de huiswerkklas.  Concreet wordt een kind verzocht wekelijks één huiswerkklas te volgen, waarbij de leerkracht van dienst het kind begeleidt in het efficiënt aanpakken en juist afwerken van taken en lessen.

Een huiswerkklas is een hulp die de school aanbiedt, geen straf. Het is de bedoeling bij een kind een proces op gang te brengen dat ertoe leidt planmatig en zelfstandig de huistaken te verwerken.

In onze school maken we werk van huiswerkbegeleiding en organiseren we dit schooljaar de huiswerkklas, de Pinoklas en de Pino+ .

Huiswerkklas

 • gaat door op maandag
 • voor iedere leerling van de lagere school (behalve Pino en Pino+)
 • start om 15.30u en eindigt om 16u
 • wordt begeleid door de klasleerkrachten van onze school.

Pinoklas

 • Huiswerkklas met extra (leerling/zorg)begeleiding
 • gaat door op maandag, dinsdag en donderdag
 • enkel voor leerlingen van L1 en L2
 • enkel op uitnodiging van de klassenraad
 • start om 15.20u en eindigt om 16u
 • wordt begeleid door juf An Van Driessche (ma & di) en door juf Chelsey (don)

Pino +

 • Huiswerkklas met extra (leerling/zorg)begeleiding
 • gaat door op maandag, dinsdag en donderdag
 • enkel voor leerlingen van L3 tot en met L6
 • enkel op uitnodiging van de klassenraad
 • start om 15.20u en eindigt om 16u
 • wordt begeleid door meester Thibaut (di & do) en door juf Lieke (m