Gezondheid is duidelijk meer dan de afwezigheid van ziekte en het zich lichamelijk gezond voelen.
Gezondheid dekt ook de facetten die in het onderwijs worden gecategoriseerd onder het begrip ‘welbevinden’.

  • Lichamelijke gezondheid
  • Psychische gezondheid
  • Socio-emotionele gezondheid

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn en je goed te voelen.
Onze pedagogische taak berust dan ook in het opvoeden van onze kinderen tot gelukkige en gezonde pubers.

1.1. De sociale dimensie van gezondheid

Het al dan niet gezond leven hangt af van verschillende factoren. Zo is er de invloed van de sociale omgeving. Gezinsleden, familie, vrienden, maar ook reclame, modetrends, tradities,… hebben gevolgen voor onze gezondheid.

Ook de woonomgeving van een kind is bepalend. Iemand die in de stad in een appartementsgebouw woont, heeft niet zoveel bewegingsmogelijkheden als iemand die op het platteland woont. Ook dit is belangrijk. Hier komt onmiddellijk ook het thema gelijke kansen aan bod. De GOK (Gelijke Onderwijs Kansen) zal ons in staat stellen met deze sociale ongelijkheden rekening te houden, zodat elke leerling dezelfde kansen krijgt om zich te ontwikkelen tot gezonde en bewegingsgezinde volwassenen.

1.2. Strijd tegen obesitas

Ruim 1 op 5 kinderen kampt met overgewicht en 1 op 10 van de Belgische kinderen heeft last van obesitas. Het besef is ondertussen gegroeid dat enkel gezondheidsvoorlichting en – opvoeding niet meer volstaat. We moeten meer doen dan louter informatie geven om ervoor te zorgen dat leerlingen kiezen om gezond te eten en genoeg te bewegen. Het gedrag zal moeten veranderen als we het probleem echt willen aanpakken!

1.3. Gezonde voeding

Leerlingen moeten bewust gemaakt worden van het belang van een gezonde voeding. Belangrijk is dat ze eerst hun eigen voedingsgewoontes onder ogen durven zien en hun conclusies daaruit trekken. Eet ik te vet? Te ongezond? Te onregelmatig? ,…

Op school worden verschillende projecten rond voeding uitgewerkt, die ernaar streven de leerlingen op dat vlak te sensibiliseren.

Zo organiseert de school jaarlijks een gezondheidsweek en een gezond ontbijt, zodat de leerlingen het belang van het ontbijt (belangrijkste maaltijd van de dag) inzien. Veel leerlingen eten ’s morgens niet, waardoor op deze manier een aanzet tot gedragsverandering gegeven wordt.

De leerkrachten controleren ’s middags dat de leerlingen wel degelijk een evenwichtige maaltijd nuttigen, en niet enkel snoep of gewoon niet eten.


Initiatieven op schoolniveau

* Verkeersopvoeding voor alle klassen

* Verkeersparcours op de kleuterspeelplaats

* Gezond ontbijt

* Affiches van gezonde voeding en gezondheidsdriehoek in alle klassen

* Alle dagen gezond

* Sportdagen/ sportweken

* Scholenveldloop/ Obstakelcross

* Middagsport

* Korte bewegingsmomenten in de klas

* Het stimuleren van het drinken van water

* Stimuleren van MOEV-activiteiten

* Fietsprojecten

* Dag van het wederzijds respect

* Gezondheidinitiatieven in samenwerking met de leerlingenraad

* Gerichte bevragingen om het welbevinden te stimuleren

* Opvolgen van eetgedrag in het schoolrestaurant door de leerkrachten

* Samenwerking met CLB Aalst

* Samenwerking met sportclubs en gemeentelijke sportdienst

* …

2.1. Water

Water is gezond voor kinderen. In alle klassen krijgen de kinderen de kans water te drinken (zie ook drank – en plasbeleid).

2.2. Bewegen

Bewegen is onlosmakelijk verbonden aan gezonde voeding : een gezonde geest in een gezond lichaam.

De meeste jongeren bewegen te weinig. Daarom worden mogelijkheden geboden om de leerlingen tijdens de middagpauzes, speeltijden, woensdagnamiddagen,… te laten sporten.

2.3. Welbevinden

Leerlingen die gezond leven, voelen zich gelukkiger, opgewekter,… Of de leerlingen zich goed voelen op school, is ook een belangrijke factor om gezond en gelukkig door het leven te gaan.

De socio- emotionele gezondheid komt op de school ook aan bod via verschillende projecten doorheen het schooljaar.