Concrete werking

kleuter – en lager onderwijs

Het vormen van een klasgroep

Een klasgroep wordt samengesteld door de directeur, na overleg met de klassenraad en de zorgcoördinator.

Algemene info kleuters

Onze kleuterafdeling beschikt over een functioneel kleuterpaviljoen met afzonderlijke, open en overdekte speelruimten en met aangepaste sanitaire voorzieningen. ’s Middags kunnen de kleuters, onder begeleiding, een warme maaltijd nuttigen in onze kleuterrefter. Deze is aangepast met speciaal kleutermeubilair. Voor de allerkleinsten volgt daarna een rust – en een slaapmoment.

Onze groep dynamische kleuterleid(st)ers en een kinderverzorgster zorgen voor een geborgen klimaat waarin uw kleuter zich goed en veilig voelt!

Voor het eerst naar de kleuterklas? TIPS VOOR EEN GOEDE START

 1. Trek je kleuter kleren aan die hij/zij zélf aan- en uit kan doen. Dat lijkt een detail, maar voor een kind dat dringend naar de WC moet, is een broekpak waarvan hij de knopen niet kan vinden een reuzegroot probleem en een garantie voor ongelukjes.
 2. Geef hem/haar een reservebroekje mee. Een ongelukje kan altijd gebeuren en is dan minder erg.
 3. Neem kort en duidelijk afscheid. Zeg dat jij (of iemand anders) hem straks komt halen.
  Geef nog een zoen en wuif gedag terwijl je vertrekt. Ga niet terug als hij begint te huilen. Dat maakt je kleuter onzeker.
 4. Doe nooit ´de grote verdwijntruc´.
  Néém wel degelijk afscheid van je kind. Verdwijn niet stilletjes terwijl hij het niet in de gaten heeft. Dan voelt hij zich terecht bedrogen en zal zich in ´t vervolg stevig aan je vastklampen.
 5. Laat hem regelmatig naar school gaan. Een kind dat nu eens wel en dan weer niet gaat, went nooit echt aan het klasleven. Hij kan zich dan ook moeilijk een plaatsje veroveren in de groep. Hij hoort er niet echt bij.
 6. Bekijk het positief. Weet dat naar school gaan voor een (schoolrijp) kind een heerlijke uitbreiding is van zijn leef- en belevingswereld. Geniet mee van deze verruiming.


Doelstellingen

 • Het ontwikkelen van de taalvaardigheid.
 • Het aanleren van verzorgingsgewoonten met de nadruk op hygiëne: gezondheidseducatie.
 • Het opwekken van veiligheidsreacties (op straat, bij het spel, …): verkeerseducatie.
 • Het verwerken van ordeningsgewoonten.
 • Het stimuleren van sociaal contact.
 • Werken op maat van het kind door gericht te differentiëren.
 • Vlotte overgang naar het eerste leerjaar.

Middelen

 • Een uitgebreid gamma speelleermateriaal dat gericht gedifferentieerd geïmplementeerd wordt (o.a. hoekenwerking).
 • Computers en Ipads met aangepast educatief materiaal.
 • Aangepast en speciaal materiaal ter bevordering en ontwikkeling van de psychomotorische vaardigheden.
 • Een eigen verkeerspark, waar de kleuters met behulp van loopfietsen aan hun coördinatie kunnen werken.
 • Taalmethodes voor Nederlands en Frans.
 • Een kinderverzorgster om vooral de allerkleinsten bij te staan i.k.v. hygiëne.
 • Een leermeester Lichamelijke Opvoeding, specifiek voor de kleuters.
 • Een extra zorgleerkracht voor kleuters met ontwikkelingsmoeilijkheden en/of hoogbegaafdheid.

Afwezig?
Vanaf 1 september 2021 is er leerplicht vanaf 5 jaar. Iedere 5-jarige moet minstens 290 halve dagen op school zijn, al is de maximale aanwezigheid het streefdoel. Net zoals bij oudere leerplichtigen beslist de directie welke afwezigheden aanvaardbaar zijn ( bijvoorbeeld voor kinesitherapie of logopedie).

Hoewel kleuters niet allemaal leerplichtig zijn, vragen wij toch aan de ouders om – in geval van afwezigheid – de leerkracht hierover te informeren of het secretariaat telefonisch te verwittigen.

Voor kinderen die het eerste jaar van de leerplicht in het kleuteronderwijs doorbrengen, geldt dezelfde regeling als in het lager onderwijs (cfr. Afwezigheden in het lager onderwijs + schoolreglement).

Algemene info lager onderwijs

Onze lagere school, die bestaat uit 6 leerjaren, is tot op heden gehuisvest in paviljoenen verspreid over onze campus.
De grootste zorg van ons onderwijsteam is onze kinderen begeleiden, stimuleren, opvolgen en vormen in functie van hun eigen mogelijkheden en vaardigheden.

Doelstellingen

 • Het leggen van een stevige basis voor de talen (Nederlands, Frans) en rekenen.
 • Het aanleren van een goede studiegewoonten: leren leren.
 • Het ontdekken, verkennen en interpreteren van het eigen milieu, ons land, de wereld, de actualiteit, de geschiedenis, …
 • Een veelzijdige vorming en opvoeding bieden met aandacht voor blijvende maatschappelijke waarden.
 • Een vorming nastreven voor de totale ontplooiing van de persoonlijkheid.
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Een goede en kwalitatief sterke voorbereiding op verdere studies.

Middelen

 • Voor de 3e graad: werken met vakleerkrachten voor wiskunde, Frans, hoekenwerk, wereldoriëntatie en muzische vorming.
 • Alle klasleerkrachten ondersteunen naast hun lesopdracht nog één extra uur in een andere klas.
 • Een zorgcoördinator om leerlingen met leerproblemen op te vangen en erop toe te zien dat alle leerlingen gericht worden voorbereid op het secundair onderwijs.
 • Een bijzondere leermeester Lichamelijke Opvoeding.
 • Pedagogisch-didactisch doordacht ingerichte klassen: uitgewerkte hoeken i.k.v. gedifferentieerd werken, uitgewerkt ICT-materiaal en educatieve software (Bingel – Scoodle), smartboards, Ipads, Chromebooks,…
 • Specifiek vakdidactisch materiaal voor o.a. wiskunde, taalonderricht, initiatie – en expressievakken, Frans, taalinitiatie, …
 • Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken.
 • Uitleenhuisje.
 • Huiswerkklas op maandag en huiswerkklassen met zorg op maandag, dinsdag en donderdag.
 • Smartschool: communicatie en opvolging evaluatie.
 • Co-teaching en teamteaching in grotere klasgroepen.
 • Ouder- en kindcontacten.
 • Een actieve leerlingenraad.
 • Aanleren van vakoverschrijdende vaardigheiden (sociale vaardigheden, ICT-vaardigheden en leren leren)
 • Taalinitiatie Engels voor het 6e leerjaar
 • Buitenklas

Afwezig?

De reglementering i.v.m. afwezigheden wordt uitgebreid beschreven in het schoolreglement.

Elke afwezigheid op school dient gerechtvaardigd te worden.

Het geijkt document (dat u in de schoolagenda vindt) bevat 4 strookjes waarmee een korte afwezigheid wegens ziekte kan gewettigd worden (max. 3 dagen en slechts 4x per jaar). Ze worden afgegeven aan de juf . Vanaf de 5de keer is een medisch attest vereist.

Voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen is een medisch attest uitgereikt door een arts verplicht.

Indien de leerling voor een langere periode gewettigd afwezig is, zal de school alles in het werk stellen om de leerachterstand tot een minimum te beperken. Aarzel niet om de directie te contacteren wanneer er problemen zijn.
Andere redenen van afwezigheden: zie schoolreglement.